مخفف(Statement of Purpose)  به وسیله آن شما تشریح خواهید کرد که چه کسی هستید، چه پیشینه علمی و کاری دارید، چرا علاقمندید که در این دانشگاه و رشته بخصوص ادامه تحصیل دهید و دیدگاه و هدفتان درباره آینده بعد از تحصیل چیست.

SOP  در سه بخش نوشته می شود:

بخش اول : معرفی خودتان شامل یک تاریخچه از زندگی و تحصیلتان و همینطور سوابق دانشگاهی قابل ذکر

بخش دوم : نگاه به آینده و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت زندگی که قرار است با تحصیل به این اهداف برسید.

بخش آخر : مقایسه اهدافتان با دانشگاه مورد نظر و ذکر دلایل انتخاب این دانشگاه.