Letter of Recommendation توصیه نامه ای است که استاد به دانشجو ارائه میکند. که در آن، استاد بر حسب شناختی که از دانشجو دارد، چند پارگراف در توصیف مهارتها و توانایی های آن دانشجو مینویسد. این توصیه‌نامه ها باید توسط استادانی که رابطه دانشگاهی یا حرفه ای با شما داشته اند نوشته شود.

دانلود نمونه Recommendation Letter