کد دوره

سطح دوره

نوع دوره

روزهای دوره

ساعات برگزاری

تعداد جلسات یک ساعته

تاریخ شروع

شهریه  خصوصی یک نفره

(تومان)

OS110-1

مقدماتی یک

عادی

پنجشنبه

۱۱-۱۴

۱۰

۹۸/۱۲/۰۱

۷۰۰۰۰۰

OS111-1

مقدماتی یک

عادی

جمعه

۹:۴۵-۱۳

۱۰

۹۸/۱۲/۰۲

۷۰۰۰۰۰

برنامه دوره های آمادگی آزمون DELE زبان اسپانیایی

کد دوره

سطح دوره

نوع دوره

روزهای دوره

ساعات برگزاری

تعداد جلسات یک ساعته

تاریخ شروع

شهریه  خصوصی یک نفره

(تومان)

ODELE A11-110

A1-1

فشرده

شنبه

چهارشنبه

۱۱-۱۴

۱۰

۹۸/۱۲/۰۷

۷۰۰۰۰۰

ODELE A12-111

A1-2

فشرده

شنبه

چهارشنبه

۱۱-۱۴

۱۰

۹۸/۱۲/۰۷

۷۰۰۰۰۰

ODELE A11-110

ODELE A12-111

A1-1&A1-2

فشرده

شنبه

چهارشنبه

۱۱-۱۴

۲۰

۹۸/۱۲/۰۷

۷۰۰۰۰۰

ODELE A21-112

A2-1

فشرده

یکشنبه

سه شنبه

۱۴-۱۷

۲۰

۹۸/۱۱/۲۷

۷۰۰۰۰۰

ODELE A22-113

A2-2

فشرده

یکشنبه

سه شنبه

۱۵-۱۸

۱۰

۹۸/۱۱/۲۷

۷۰۰۰۰۰

ODELE B11-114

B1-1

فشرده

دوشنبه

چهارشنبه

۱۱-۱۴

۱۰

۹۸/۱۲/۰۷

۷۰۰۰۰۰

کلیه پرداخت ها از طریق فروشگاه اینترنتی موسسه امکان پذیر است.