کد دوره

سطح دوره

نوع دوره

روزهای دوره

ساعات برگزاری

تعداد جلسات یک ساعته

تاریخ شروع

شهریه  خصوصی یک نفره

(تومان)

OS110-1

مقدماتی یک

عادی

پنجشنبه

۱۱-۱۴

۱۰

۹۶/۰۸/۲۵

۴۰۰.۰۰۰

OS111-1

مقدماتی یک

عادی

جمعه

۹:۴۵-۱۳

۱۰

۹۶/۰۹/۰۳

۴۰۰.۰۰۰

برنامه دوره های آمادگی آزمون DELE زبان اسپانیایی

کد دوره

سطح دوره

نوع دوره

روزهای دوره

ساعات برگزاری

تعداد جلسات یک ساعته

تاریخ شروع

شهریه  خصوصی یک نفره

(تومان)

ODELE A11-110

A1-1

فشرده

شنبه

چهارشنبه

۱۱-۱۴

۱۰

۹۷/۰۴/۲۲

۴۰۰.۰۰۰

ODELE A12-111

A1-2

فشرده

شنبه

چهارشنبه

۱۱-۱۴

۱۰

۹۷/۰۴/۲۲

۴۰۰.۰۰۰

ODELE A11-110

ODELE A12-111

A1-1&A1-2

فشرده

شنبه

چهارشنبه

۱۱-۱۴

۲۰

۹۷/۰۴/۲۲

۷۸۰.۰۰۰

ODELE A21-112

A2-1

فشرده

یکشنبه

سه شنبه

۱۴-۱۷

۲۰

۹۷/۰۴/۲۲

۴۰۰.۰۰۰

ODELE A22-113

A2-2

فشرده

یکشنبه

سه شنبه

۱۵-۱۸

۱۰

۹۷/۰۴/۲۲

۴۰۰.۰۰۰

ODELE B11-114

B1-1

فشرده

دوشنبه

چهارشنبه

۱۱-۱۴

۱۰

۹۷/۰۴/۲۲

۴۰۰.۰۰۰

کلیه پرداخت ها از طریق فروشگاه اینترنتی موسسه امکان پذیر است.