یکی از مدارکی که در زمینه دریافت پذیرش از دانشگاه نقش بسیار مهمی ایفا می کند ریز نمرات و سوابق تحصیلی شما می باشد. اکثر دانشگاههای معتبر سوابق تحصیلی متقاضی را به دقت مورد بررسی قرار داده و آنرا بطور مستقیم در اعلام نظر خود مبنی بر پذیرش دانشجو تاثیر می دهند.