مشمولان غایب چه کسانی هستند ؟

براساس قانون و اعلام سازمان وظیفه عمومی افراد زیر به عنوان مشمول غایب محسوب می‌شوند:
۱. مشمولان خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام احضار می شوند و  در مهلت مقرر که از طرف سازمان وظیفه عمومی اعلام شده خود را معرفی نکنند.
۲. دارندگان معافیت موقت چنانچه حداکثر پس از یک ماه از خاتمه مدت اعتبار خود را معرفی نکنند.
۳. دارندگان برگه اعزام به خدمت چنانچه در موعد اعزام تعیین شده خود را معرفی نکنند.
۴. مشمولان دیپلم و پیش دانشگاهی حضوری در صورتی که در مهلت های قانونی- که بر اساس تاریخ تولد و زمان اخذ مدرک تحصیلی آنان تعیین شده است، مدارک خود را برای معرفی ارسال نکنند.
۵. مشمولان فارغ التحصیل (فوق دیپلم و بالاتر) چنانچه تا ۶ ماه پس از فراغت از تحصیل خود را معرفی نکنند.
۶. دانشجویان انصرافی ،اخراجی و ترک تحصیل کرده از دانشگاه ها، چنانچه تا ۴ ماه پس از تاریخ انصراف، اخراج و ترک تحصیل خود را معرفی نکنند.
۷. مشمولانی که در مقاطع مختلف تحصیلی بیش از سقف مجاز ادامه تحصیل داده باشند.
۸. مشمولانی که بصورت داوطلب آزاد (متفرقه) ادامه تحصیل داده و تحصیل آنان تا بعد از موعد قانونی اعزام ادامه داشته باشد.

تذکر: مشمولانی که در مهلت قانونی درخواست معافیت پزشکی و یا کفالت داده و در مراحل رسیدگی پزشکی و کفالت قرار گرفته‌اند و از روی عمد و یا بدلیل قصور در پیگیری پرونده و عدم حضور در جلسات شورای پزشکی و هیئت کفالت، باعث طولانی شدن مراحل رسیدگی شده اند ، چنانچه رای شورای پزشکی یا هیئت رسیدگی کفالت، به سرباز بودن آنان صادر شود، در این صورت در حکم مشمولان غایب بوده و برای آنها برگ اعزام با غیبت صادر خواهد شد.